COVID 19

AVIS A TOUS NOS MEMBRES

suite au covid 19 , nous nous trouvons dans l’impossibilite de faire imprimer notre revue du mois d’avril et donc celle ci sera retardee ou eventuellement supprimee

merci de votre comprehension

le comite

 

BERICHT AAN AL ONZE LEDEN

door het covid 19 , zijn we in de onmogelijkheid om ons tijdschrift van april te laten drukker en dus zal deze uitgesteld of zelfs afgeschaft moeten worden

bedankt voor uw begrip

het bestuur

INFO

AVIS A TOUS NOS MEMBRES,

suite a la pandemie du CORONAVIRUS COVID 19  , nous avons decide d’annuler l’A.G du 14 mars , etant donne le confinement dela salle et le nombres de personnes agees de plus de 60 ans

nous vous tiendrons au courant pour le futur deroulement de celle-ci

le comite vous remercie d’avance pour votrecomprehension

AAN ALLE LEDEN,

we hebben besloten , om de ALGEMENE VERGADERING van 14 maart te annuleren , wegens de pandemie van de CORONAVIRUS COVID 19  en dit wegensde besperking van de zaal en het aantal personen die meer dan 60 jaar zijn

wij houden u op de hoogte voor het verder afloop van deze gebeurtenis

het bestuur dankt u voor uw begrip

rappel herinnering

petit rappel a tous nos membres , n’oubliez pas de payer votre cotisation 2020 , cette dernière reste inchangée à 20 euros et pour les membres ayant atteint l’age de 80 ans au cours de l’année 2020 la somme de 5 euros

a payer sur le compte BE11 0000 7485 0048  avec communication votre nom , prénom suivi de cotisation 2020

le comite

kleine herinnering voor onze leden , niet vergeten uw bijdrage 2020 te betalen , deze blijft onveranderd 20 euros en voor onze leden die 80 jaar zijn dit jaar (2020) vijf euros wordt gevraagd

te betalen op bankrekening BE11 0000 7485 0048 met mededeling uw naam , voornam en bijdrage 2020

het bestuur

livres boeken

pour ceux que cela interesse , voici deux livres sur les pompiers                                              le premier est ecrit par la brigade des sapeurs pompiers de paris qui etait sur place pour notre dame                                                                                                                                            le second est ecrit par un pompier volontaire de wavre                                                                voor iemand die belangstellend, zie hier twee mooie boeken over brandweer                    de eerste is van de brigade van brandweer parijs geschrijven , die op plaats voor notre dame zijn                                                                                                                                                          de tweede is van een vrijwillig brandweerman van wavre

 

voyage reizen

 

 

 

 

 

voyage loire atlantiaque

avis a tous nos membres , pour le voyage en mai 2020, l’hotel nous demande le nombres de chambres a reserver , aussi pour ceux que cela interessent , nous vous demandons de verser un acompte de 140 euros par personnes , avant le 28 janvier cela sur le nouveau numero de compte (voyage et festivites) BE89-7360-6518-6185         GUSTAVE notre directeur des fêtes vous remercie d’avance

 

Aandacht aan alle onze leden , wat betreft onze reis in MEI 2020 , het hotel vraagt een voorschot voor de reservatie van de kamers . Daarom vragen we jullie om een voorschot van 140 euros per persoon te betalen voor 28 JANUARI 2020 op de nieuwe rekeningnummer ( voor alle reizen en feestiviteit) BE89-7360-6518-6185  met vermelding loire atlantique                                                                                                                         GUSTAVE onze feestdirecteur bedankt u op voorrand